สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ว.ร.           หมายถึง          โรงเรียนวิภารัตน์

เล่มหนังสือ  หมายถึง  มุ่งการเสริมสร้างด้าน
                             วิชาการ

ดวงดาว 4 ดวง   หมายถึง   มุ่งการสร้างเสริม
            ความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
 คือ ร่างกาย                อารมณ์ สังคม และสติปัญญา