ผู้บริหาร

ดร.สันติ กิจลือเกียรติ
ผู้จัดการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วีดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวิภารัตน์
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2015
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 169106
Page Views 245274
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

              1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
             
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา
             
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

              4. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
             
5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
             
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

              7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่ออุปกรณ์

              8. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับชาติ
2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่หลายหลาย มีความสามรถในการแข่งขัน

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

5. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา

6. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องประกอบที่ได้มาตรฐานและมีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
    การพัฒนาผู้เรียน

7. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในอาชีพ

8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนอัตลักษณ์และมีภาพลักษณ์ที่ดี

9. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
    รวมทั้งผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ

10. ผู้เรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนมีทักษะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ  
     การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน