ผู้บริหาร

ดร.สันติ กิจลือเกียรติ
ผู้จัดการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วีดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวิภารัตน์
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2015
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 169095
Page Views 245263
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

 

มาตรา ๓๐ ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อานวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อานวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามตำแหน่ง ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน ทั้งนี้ จานวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาดและประเภทของโรงเรียนในระบบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง

 

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

     (๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ

     (๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ

     (๓) ให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน

     (๔) กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ

     (๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ

     (๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น

 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดาเนินกิจการโรงเรียนในระบบ

 

     (๗) ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ

     (๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

     (๙) พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน

     (๑๐) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิภารัตน์

               

                ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตราที่ ๓๐ กำหนดให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น โรงเรียนวิภารัตน์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ดังต่อไปนี้

๑.      ผศ.ดร.วิภาวดี  ทูปิยะ            ผู้รับใบอนุญาต                                     ประธานกรรมการ

 ๒. ดร.ดลฤทัย  บุญประสิทธิ์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

 ๓. พ.อ.อ.ปัญญา   เผือกมงคล                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

 ๔. นางอุทัยวรรณ อมรโภคกุล                    ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ

 ๕. นางสาวสมหญิง พบความชอบ             ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ

 ๖. นางสาววิภาวรรณ  กิจลือเกียรติ             ผู้แทนครู                                               กรรมการ

 ๗. ดร.สันติ  กิจลือเกียรติ                           ผู้แทนครู                                               กรรมการ

 ๘. นางศรีสอาด เผือกมงคล               ผู้อำนวยการ                            กรรมการและเลขานุการ