ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำปี ๒๕๕๙