ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวิภารัตน์

1.ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนวิภารัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6

 

 ปีการศึกษา 2547 

ได้ขออนุญาตจัดตั้งระดับประถมศึกษา เพื่อขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษา รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและเป็นการขยายโอกาสของการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วไป

 ปีการศึกษา 2549

ขออนุญาตเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 

เขตพื้นที่บริการ

 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1    ผศ. ดร.วิภาวดี ทูปิยะ                  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต

        2.2   ดร.สันติ   กิจลือเกียรติ                 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 

2.3    นางศรีสอาด  เผือกมงคล              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

2.4    นางสาววิภาวรรณ  กิจลือเกียรติ      ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ

2.5     อาจารย์ปัญญา เผือกมงคล           ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา

 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน