คณะผู้บริหาร

ดร.สันติ กิจลือเกียรติ
ผู้จัดการโรงเรียน

ผศ.ดร.วิภาวดี ทูปิยะ
ผู้รับใบอนุญาต

ผอ.ศรีสอาด เผือกมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

น.ส.วิภาวรรณ กิจลือเกียรติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

อ.ปัญญา เผือกมงคล
ที่ปรึกษา