วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

            " โรงเรียนวิภารัตน์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

ปรัชญาโรงเรียน

เสริมความพร้อม  น้อมจริยธรรม  นำสู่การพัฒนา

 

                เสริมความพร้อม  หมายถึง               การเสริมสร้างความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

สติปัญญาและวิชาการ

                น้อมจริยธรรม      หมายถึง               การเสริมสร้างพฤติกรรมอันดีงาม  ทั้งในด้านศีลธรรม

จรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมที่ดีงาม

ของสังคม

                นำสู่การพัฒนา    หมายถึง               การเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  เพื่อนำไปสู่

การศึกษาชั้นสูงต่อไป