สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ว.ร.        หมายถึง  โรงเรียนวิภารัตน์

เล่มหนังสือ  หมายถึง  มุ่งการเสริมสร้างด้านวิชาการ

ดวงดาว 4 ดวง   หมายถึง   มุ่งการสร้างเสริมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา