หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

1.             หลักสูตรสองภาษา (EP, English Program) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน ส่วนกลุ่มสาระฯ อื่นจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย

2.             หลักสูตรสามัญเน้นภาษาอังกฤษ (EEP, Extra English Program) จัดการเรียนการสอน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้โดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการสอน ทั้งนี้วิชาภาษาอังกฤษจะสอนโดยครูชาวต่างชาติ

* นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรของทางโรงเรียน *